EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ

Direcció d'execució d'obres
● Planificació, organització i seguiment d'obres.
● Visites per dirigir l'execució material de les obres i instal·lacions, tenint cura del procés construcitu conjuntament amb els altres agents intervinents i segons el projecte d'execució.
● Complir les normes i lleis del sector de la construcció.

Projectes
● Projectes obra nova
● Projectes d’enderroc
● Projectes de reforma
● Projectes de reforç i consolidacions
● Projectes d’urbanització
● Projectes de decoració
● Projectes d'estructures
● Projectes de parcel.lació
● Projectes d’instal.lació de bastides
● Projectes d’instal.lació de grues
● Projectes d’activitats (per a l’autorització d’activitats amb incidència ambiental)

Seguretat i salut
● Estudi de seguretat i salut per a obres de construcció
● Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució
● Tramitació de documentació a l’Administració
● Redaccions de plans de seguretat

Altres treballs:
● Certificats Finals d’Obra i Certificats de Compliment de Normativa
● Confecció de plans de control de qualitat
● Particions i replanteigs en terrenys, solars i edificis
● Informes i certificats varis
● Valoracions d’edificis o solars
● Realització de plànols d'estat actual d'edificacions

Tramitació de documents:
● Tramitació de llicències d’obra
● Realització de llibres de l’edifici
● Realització de manuals d’ús i manteniment
● Sol.licituds de serveis energètics
● Tramitació de cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.
● Tramitació de cèdula d’habitabilitat d’habitatges usats.
● Inspecció tècnica en edificis d'habitatges (certificat d'aptitud)